PROJEKTY   EDUKACYJNE   DLA   KLAS   DRUGICH

w roku szkolnym 2014/2015

przedmiotjęzyk polski nauczycielDorota Andruszkiewicz

temat„Śladami największych polskich poetów i pisarzy”

liczba uczniów – 5-6

cele – zainteresowanie uczniów polskimi pisarzami i poetami, poznanie ich biografii i dorobku..

przedmiothistoria nauczycielRenata Grzybowska

temat„Szlakiem zabytków i świątyń ziemi podlaskiej”

liczba uczniów – 5-6

cele – poznanie zabytków architektury na ziemi podlaskiej oraz ich historii, promowanie tradycji i kultury wśród uczniów, rozwijanie umiejętności stosowania teorii w praktyce, stworzenie folderu.

przedmiotjęzyk angielski nauczycielSviatlana Rauchenia

temat„Znane i nieznane święta w krajach anglojęzycznych”

liczba uczniów – 5-6

cele – opracowanie kalendarza popularnych i nieznanych świąt w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych , Kanadzie, Austrii, Nowej Zelandii, zebranie informacji, obrazków, zdjęć na temat tych świąt, opracowanie foldera

przedmiotjęzyk rosyjski nauczycielSabina Dencikowska

temat„Czerwony Kapturek” – inscenizacja bajki w języku rosyjskim

liczba uczniów – 5-6

cele – nabieranie umiejętności pracy w grupie, rozwijanie zdolności plastycznych (scenografia, kostiumy), rozwijanie umiejętności występowania przed publicznością, rozwijanie kompetencji „teatralnego” mówienia z odpowiednią intonacją.

przedmiotmatematyka nauczycielAnna Iwanek

temat„Losy absolwentów naszego gimnazjum w liczbach”

liczba uczniów – 5-6

cele – zebranie informacji o szkołach średnich, które wybrali nasi absolwenci, pogrupowanie informacji i przedstawienie w formie diagramów i wykresów.

przedmiotgeografia nauczycielJoanna Szczypek

temat„Dlaczego wybuchają wulkany i jakie jest ich znaczenie w życiu i działalności człowieka?”

liczba uczniów – 5

cele – zgłębianie wiedzy o budowie wulkanu i erupcji wulkanicznej, kształtowanie umiejętności obserwacji, wykonywania doświadczenia i wyciągania wniosków, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

przedmiotchemia nauczycielBogumiła Murawska

temat„Co się dzieje z naszymi śmieciami?”

liczba uczniów – 5

cele – zapoznanie się z pracą Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla rejonu Biała Podlaska.

przedmiotplastyka nauczycielRobert Mitura

temat„Poznajemy nowe nurty w sztuce”

liczba uczniów – 5-6

cele – zapoznanie się z głównymi nurtami w sztuce, poznanie nowych technik plastycznych, wyrabianie

wrażliwości na sztukę.

przedmiotwychowanie fizyczne nauczycielPiotr Woźniak, Wojciech Konarski

temat„Jak zorganizować i przeprowadzić zawody sportowe w szkole?”

liczba uczniów – 4-5

cele – przygotowanie uczniów do roli organizatora zawodów sportowych, nabycie praktycznych umiejętności organizacji zawodów, wpajanie zasad zdrowej organizacji.

 

Warunki realizacji projektu edukacyjnego
w Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie

I.

1 Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów,  mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Projekty uczniowskie realizowane są w drugiej klasie (w wyjątkowych przypadkach w klasie pierwszej lub trzeciej).

4. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego (w roku szkolnym 2010/2011 do 30 listopada 2010 roku).

5. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od dyrektora szkoły.

6. Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami uczniowskimi, zależy od liczby uczniów, którzy w danym roku będą realizować projekty oraz liczby zespołów, które poszczególni nauczyciele obejmą swoją opieką.

7. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje następujące działania:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy z nauczycielem;

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów realizacji projektu;

c)  wykonanie zaplanowanych działań;

d) monitorowanie realizacji projektów przez nauczyciela prowadzącego projekt;

e) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

8. Informację o stopniu zaangażowania uczniów w prace projektowe przekazuje wychowawcy klasy opiekun projektu po zakończeniu prac nad projektem.

9.  Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego.

10.Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie.

11.Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

II.

1. Najpóźniej do 30 września danego roku szkolnego każdy nauczyciel uczący w danej klasie przekazuje dyrektorowi szkoły propozycję tematu projektu wraz z opisem. Zestaw tematów dyrektor podaje do publicznej wiadomości.

2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.

3. Sugestie dotyczące tematów projektów gimnazjalnych mogą pochodzić również od uczniów. Sugestie te uczniowie mogą zgłaszać do wybranego nauczyciela do 30 września  danego roku szkolnego.

4. Nauczyciele w pierwszym tygodniu października przedstawiają uczniom szczegóły dotyczące proponowanego tematu projektu.

5. Uczniowie do 20 października danego roku szkolnego deklarują udział w wybranym projekcie zgłaszając się do nauczyciela – zwanego dalej  opiekunem projektu.

6. W przypadku, gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu, wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

7. Czas realizacji projektu, formy pracy, zadania  związane z realizacją projektu oraz sposób prezentacji określa opiekun projektu.

8. Konsultacji uczniom realizującym projekt edukacyjny udziela opiekun projektu oraz w miarę potrzeb i możliwości, nauczyciele innych przedmiotów w szczególności nauczyciel bibliotekarz lub nauczyciel informatyki.

9.  Na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające z art. 42  Karty Nauczyciela.

10. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest  uzależniona od tematyki realizowanego projektu. Prezentacja może się odbyć:

a)      na forum klasy

b)     na forum szkoły bądź społeczności lokalnej

c)      podczas zebrań z rodzicami

po uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły.

11. Jeżeli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu).

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak:

a) sprzężona niepełnosprawność ucznia

b) długotrwała choroba

c) przypadki losowe

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji  projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony”/„zwolniona”.

13. Dokumentację związaną z projektem przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

14. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

15. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

 

 

Poprawiony ( wtorek, 14 października 2014 09:47 )