PROJEKTY   EDUKACYJNE   DLA   KLAS   DRUGICH

w roku szkolnym 2016/2017

przedmiot – język polski

nauczycielTeresa Bogusz-Filipiuk

tematOswajamy lektury szkolne, tworząc własny scenariusz…..

liczba uczniów – 8-10

cele – Uczeń: chętniej sięga po lekturę, zna pojęcia dotyczące spektaklu i umie tworzyć scenariusz, współpracuje z innymi i realizuje w grupie własne pomysły, pokonuje tremę, tworzy i przedstawia spektakl.

lub

przedmiot język polski

nauczycielTeresa Bogusz-Filipiuk

tematDlaczego wielu ludzi używa wulgaryzmów?

liczba uczniów – 6-10

cele - Uczniowie: znają podstawowe zasady wywiadu, rozumieją pojęcia: wulgaryzm, kolokwializm, przekleństwo, umie zapisać wnioski z wywiadu, umie podsumować dotychczasowe badania, rozumie, że wulgaryzmy obrażają ludzi i nigdy nie spełniają przypisywanej im roli.

przedmiot – historia

nauczycielRenata Grzybowska

tematSzlakiem zabytków i świątyń ziemi podlaskiej.

liczba uczniów – 5

cele – zapoznanie z historią zabytków budowli świeckich i sakralnych w naszym regionie, rozpoznanie i opisanie stylu architektonicznego wybranego zabytku oraz świątyni, przybliżenie historii właścicieli, którzy przyczynili się do powstania przepięknych obiektów zabytkowych na terenie Podlasia

przedmiot – wiedza o społeczeństwie

nauczycielMałgorzata Kowaluk

tematPolskie konstytucje

liczba uczniów – 4

cele – poznanie historii polskich konstytucji, poznanie najważniejszych założeń poszczególnych aktów prawnych

przedmiot – język angielski

nauczycielSwietłana Rowczenia

tematThat music will last forever - The Beatles. ( Ta muzyka nigdy nie umrze - the Beatles)

liczba uczniów – 3-4

cele – zapoznanie się z dorobkiem zespołu, jego historią, miejscem w kulturze, fenomenem muzyki, utworami i ich znaczeniem

przedmiot – język rosyjski

nauczycielSabina Dencikowska

tematNa rosyjską nutę.

liczba uczniów – 5-6

cele – przygotowanie koncertu rosyjskich przebojów i utworów instrumentalnych, rozwijanie umiejętności językowych i muzycznych, przygotowanie uczniów do publicznych występów

przedmiot – fizyka

nauczycielEwa Derehajło

tematPromieniowanie to nasz wróg czy przyjaciel?

liczba uczniów – 5

cele: 1. Podniesienie stopnia świadomości na temat zjawiska promieniotwórczości, jego wykorzystania i ochrony przed jego zagrożeniami.

2. Poznanie naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania.

3.Określenie rodzajów promieniowania.

4. Poznanie wpływu promieniowania na organizm ludzki.

5. Zwrócenie uwagi na zależność skutków napromieniowania od wielkości dawki promieniowania.

6. Uświadomienie obecności promieniowania w środowisku człowieka; - ziemskie źródła promieniowania, - promieniowanie kosmiczne, - promieniotwórczy radon.

7.Poznanie źródeł promieniowania wytworzonych przez człowieka (transport materiałów promieniotwórczych, odpady).

8. Poznanie sposobów zapewnienia bezpiecznej pracy elektrowni jądrowych i reaktora jądrowego.

9. Poznanie sposobów wykorzystania promieniowania jonizującego.

10. Wskazanie, czym jest napromieniowanie i skażenie.

11. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym technologii informacyjnej.

12. Kształcenie umiejętności dokumentowania swojej pracy.

13. Ćwiczenie umiejętności opracowywania projektu.

14. Rozwijanie umiejętności analizy, dyskusji, argumentowania, prezentacji swego stanowiska, dokonywania selekcji materiału.

15. Kształcenie umiejętności pracy w grupie, komunikacji interpersonalnej.

16. Wyrabianie nawyku zastanawiania się przed podjęciem decyzji, czy udzielenia odpowiedzi.

przedmiot – matematyka

nauczycielRomualda Sołtysiuk

tematZwiązki miarowe w trójkącie

liczba uczniów – 6

cele – utrwalenie podstawowych własności trójkątów
- poznanie niektórych odcinków w trójkącie
- poznanie twierdzeń dotyczących trójkątów
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie

przedmiot – biologia

nauczycielSylwia Wildt- Stefaniuk

tematZakładamy hodowlę patyczaków

liczba uczniów – 4

cele – wiadomości:

  1. Budowa owadów na przykładzie patyczaków.
  2. Wymagania życiowe patyczaków.
  3. Cykl rozwojowy patyczaków.
  4. Zjawisko mimikry.

Umiejętności:

  1. Planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie obserwacji patyczaków.
  2. Wykorzystywanie różnych źródeł i metod pozyskiwania informacji.
  3. Interpretacja informacji i wyjaśnianie zależności przyczynowo – skutkowych między faktami.

Postawy:

  1. Obowiązkowość i systematyczność w prowadzeniu obserwacji.
  2. Aktywność i samodzielność myślenia.

przedmiot – chemia

nauczycielBogumiła Murawska

tematCzy nasza kuchnia jest laboratorium chemicznym?

liczba uczniów – 5

cele – Poszerzenie wiedzy na temat substancji chemicznych występujących w naszej kuchni oraz przemian jakim podlegają podczas przygotowywania różnych potraw. Wyrobienie umiejętności przeprowadzania reakcji chemicznych, obserwacji i wyciągania wniosków

przedmiot – plastyka

nauczycielRobert Mitura

tematPoznajemy przełomowe okresy w historii sztuki

liczba uczniów – 5

cele – poznanie historii sztuki w jej najważniejszych momentach, wyrabianie umiejętności czytania historii sztuki, obcowania z nią, czerpania z niej przyjemności.

przedmiot – wychowanie fizyczne

nauczycielPiotr Woźniak, Wojciech Konarski

tematJak zorganizować i przeprowadzić zawody sportowe w koszykówce i podnoszeniu ciężarów?

liczba uczniów – 4-5

cele – Poznanie systemów rozgrywek i ich odpowiedni dobór. Opracowanie programu i regulaminu  zawodów. Poznanie zasad  sędziowania i protokołowania. 

 

 

Warunki realizacji projektu edukacyjnego
w Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie

I.

1 Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów,  mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Projekty uczniowskie realizowane są w drugiej klasie (w wyjątkowych przypadkach w klasie pierwszej lub trzeciej).

4. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego (w roku szkolnym 2010/2011 do 30 listopada 2010 roku).

5. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od dyrektora szkoły.

6. Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami uczniowskimi, zależy od liczby uczniów, którzy w danym roku będą realizować projekty oraz liczby zespołów, które poszczególni nauczyciele obejmą swoją opieką.

7. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje następujące działania:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy z nauczycielem;

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów realizacji projektu;

c)  wykonanie zaplanowanych działań;

d) monitorowanie realizacji projektów przez nauczyciela prowadzącego projekt;

e) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

8. Informację o stopniu zaangażowania uczniów w prace projektowe przekazuje wychowawcy klasy opiekun projektu po zakończeniu prac nad projektem.

9.  Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego.

10.Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie.

11.Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

II.

1. Najpóźniej do 30 września danego roku szkolnego każdy nauczyciel uczący w danej klasie przekazuje dyrektorowi szkoły propozycję tematu projektu wraz z opisem. Zestaw tematów dyrektor podaje do publicznej wiadomości.

2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.

3. Sugestie dotyczące tematów projektów gimnazjalnych mogą pochodzić również od uczniów. Sugestie te uczniowie mogą zgłaszać do wybranego nauczyciela do 30 września  danego roku szkolnego.

4. Nauczyciele w pierwszym tygodniu października przedstawiają uczniom szczegóły dotyczące proponowanego tematu projektu.

5. Uczniowie do 20 października danego roku szkolnego deklarują udział w wybranym projekcie zgłaszając się do nauczyciela – zwanego dalej  opiekunem projektu.

6. W przypadku, gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu, wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

7. Czas realizacji projektu, formy pracy, zadania  związane z realizacją projektu oraz sposób prezentacji określa opiekun projektu.

8. Konsultacji uczniom realizującym projekt edukacyjny udziela opiekun projektu oraz w miarę potrzeb i możliwości, nauczyciele innych przedmiotów w szczególności nauczyciel bibliotekarz lub nauczyciel informatyki.

9.  Na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające z art. 42  Karty Nauczyciela.

10. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest  uzależniona od tematyki realizowanego projektu. Prezentacja może się odbyć:

a)      na forum klasy

b)     na forum szkoły bądź społeczności lokalnej

c)      podczas zebrań z rodzicami

po uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły.

11. Jeżeli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu).

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak:

a) sprzężona niepełnosprawność ucznia

b) długotrwała choroba

c) przypadki losowe

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji  projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony”/„zwolniona”.

13. Dokumentację związaną z projektem przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

14. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

15. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

 

 

Poprawiony ( czwartek, 29 września 2016 12:31 )